I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron Umowy dotyczącej zakupu i użytkowania Karnetu lub biletu wstępu Fitness Club Forum Spa & Wellness w Hotelu Forum do Strefy Fitness & Siłowni zwanych dalej “Karnetem”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Strefy Relaksu
  i Strefy Zabiegowej.
 2. W skład obiektu wchodzą: Strefa Relaksu i Saun z wannami z hydromasażem, saunami i tężnią, Strefa Fitness & Siłowni oraz Strefa Zabiegowa zwane dalej Strefą Fitness Spa & Wellness.
 3. Regulamin Fitness Club Forum Spa & Wellness służy zachowaniu bezpieczeństwa, komfortu wypoczynku Gości oraz porządku i czystości w obiekcie. Określa zasady i tryb korzystania ze Strefy Fitness Spa & Wellness.
 4. Wszystkie osoby korzystające z oferty Fitness Club Forum Spa & Wellness zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz wszystkich instrukcji obowiązujących w obiekcie.
 5. Klientem Strefy Fitness Spa & Wellness może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać Klientem za zgodą swoich opiekunów prawnych.
 6. Opiekun osoby niepełnoletniej i małoletniej korzystającej z usług Strefy Fitness Spa & Wellness zobowiązany jest złożyć w recepcji Strefy Fitness Spa & Wellness pisemne oświadczenie, że bierze za nią całą odpowiedzialność.
 7. Osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia może przebywać na terenie Strefy Fitness Spa & Wellness tylko w obecności swojego opiekuna prawnego.
 8. Klient wyraża zgodę na wykonanie sobie zdjęcia komputerowego twarzy w celu identyfikacji do Karnetu oraz zdjęć podczas zajęć grupowych służących do promocji klubu.
 9. Klient korzystający z zajęć fitness zobowiązany jest do podania numeru kontaktowego.
 10. Osoby przebywające na terenie Fitness Club Forum Spa & Wellness i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosujące się do postanowień Regulaminu, instrukcji i zarządzeń oraz instrukcji pracowników Fitness Club Forum Spa & Wellness mogą zostać usunięte z Obiektu bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu lub Karnetu.
 11. Fitness Club Forum Spa & Wellness czynny jest w godzinach i dniach określonych w ofercie dostępnej w Recepcji Spa & Wellness oraz na stronie internetowej www.fitnessclubforum.pl/kontakt oraz www.fitnessclubforum.pl/aktualnosci
 12. W przypadku grup zorganizowanych za zapoznanie się z Regulaminem i instrukcjami przez uczestników grupy odpowiedzialny jest opiekun/organizator grupy. Opiekun/organizator grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
 13. Fitness Club Forum Spa & Wellness jest dostępne dla Gości Hotelu Forum *** oraz dla Gości z zewnątrz wg ustalonych opłat.
 14. Opiekun osoby niepełnosprawnej jest uprawniony do bezpłatnego wstępu za okazaniem przez podopiecznego dokumentu potwierdzającego konieczność stałej opieki.
 15. Biletem wstępu do Strefy Relaksu i Saun jest specjalna opaska w kształcie zegarka. Służy do otwierania drzwi i szafki w szatni. Każda bransoleta przypisana jest do jednej szafki.
 16. Na terenie Strefy Fitness Spa & Wellness obowiązuje bezwzględny zakaz:
  – palenia tytoniu,
  – wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.,
  – przebywania zwierząt,
  – wnoszenia jedzenia lub napojów (w tym alkoholowych) oraz spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  – niszczenia wyposażenia.
 17. Ze Strefy Fitness Spa & Wellness nie mogą korzystać osoby: pod wpływem alkoholu, z ostrymi chorobami skóry, otwartymi ranami, z oznakami częstych infekcji na kończynach górnych, z brakiem higieny osobistej, z widocznymi trudnościami w oddychaniu,
  z zaburzeniami równowagi, o agresywnym zachowaniu.
 18. Wszelkie znalezione przedmioty prosimy przekazać pracownikom Fitness Club Forum Spa & Wellness. Hotel Forum *** Fitness Spa & Wellness dysponuje nimi zgodnie z właściwymi przepisami.
 19. Dla Państwa komfortu prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych oraz o przyciszone rozmowy.
 20. Fitness Club Forum Spa & Wellness nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Obiektu.
 21. Fitness Club Forum Spa & Wellness zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Karnetu, biletu wstępu bez podania przyczyny.
 22. Klient korzysta z usług Strefy Fitness Spa & Wellness na własną odpowiedzialność i ryzyko. Fitness Club Forum Spa & Wellness nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie Strefy Fitness Spa & Wellness, a wynikające ze złego stanu zdrowia Klienta.
 23. Umowa może zostać rozwiązana w następujących okolicznościach: naruszenie warunków wskazanych w Regulaminie Strefy Fitness Spa & Wellness.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Korzystając ze Strefy Fitness Spa & Wellness należy bezwzględnie przestrzegać Regulaminu, instrukcji, oznakowań i stosować się do poleceń obsługi.
 2. W strefie relaksu i saun obowiązuje strój kąpielowy oraz klapki basenowe.
 3. Na terenie Fitness Spa & Wellness obowiązuje zakaz podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. W szczególności:
  -wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, etc.), noży i innych ostrych przedmiotów, rzeczy te należy pozostawić w szafkach,
  – skakanie z fragmentów konstrukcji obiektu,
  – manipulowanie urządzeniami technicznymi.
 4. Wszelkie urazy, skaleczenia oraz zauważone nieprawidłowości czy zagrożenia należy niezwłocznie zgłosić najbliższemu pracownikowi Fitness Club Forum Spa & Wellness.
 5. W przypadku złego samopoczucia w trakcie pobytu należy niezwłocznie poinformować personel.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Prosimy o nie wnoszenie cennych przedmiotów na teren Fitness Club Forum
  Spa & Wellness. Można je pozostawić w sejfie na recepcji hotelowej. Przedmioty mogące ulec uszkodzeniu ( telefony komórkowe, zegarki itp.) prosimy pozostawić w szafkach przebieralni.
 2. Za rzeczy zaginione lub skradzione Fitness Club Forum Spa & Wellness nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Korzystający ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie.
 4. Rodzice oraz prawni opiekunowie, organizatorzy grup, ponoszą odpowiedzialność za osoby pozostające pod ich opieką oraz za szkody przez nie spowodowane.
 5. Fitness Club Forum Spa & Wellness nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów prawa oraz regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.
 6. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 7. Za utraconą bransolete należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł.
 8. Za utracony szlafrok lub ręcznik będzie pobierana opłata w wysokości odpowiednio 120 i 60 zł.
 9. Za utracony kluczyk należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł.

IV. KORZYSTANIE ZE STREFY RELAKSU I SAUN

 1. Strefa Relaksu i Saun jest czynna w godzinach 15:00 – 21:50 (pn-pt) oraz w weekendy w godzinach otwarcia Fitness Club Forum Spa & Wellness
 2. W Strefie Relaksu i Saun znajdują się dwie sauny (aromatyczna oraz sucha fińska). Przy rezerwacji do 3 osób włączana jest sauna sucha fińska natomiast przy rezerwacji od 4 osób włączane są obie sauny.
 3. Na Strefę Relaksu i Saun obowiązują wcześniejsze rezerwacje na recepcji spa & fitness
 4. Przed wejściem do przebieralni Strefy Relaksu i Saun, Korzystający zobowiązany jest do zmiany obuwia na klapki basenowe.
 5. Strefa Relaksu i Saun nie jest strefą nagości. W wannach z hydromasażem obowiązuje strój kąpielowy. Czepek nie jest obowiązkowy, ale obowiązują spięte włosy.
 6. Przed korzystaniem ze Strefy Relaksu i Saun bezwzględnie obowiązuje prysznic.
 7. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest: skakanie do wody, wpychanie lub wrzucanie innych osób do wanien z hydromasażem, zanieczyszczanie wody w wannach.
 8. Korzystając z saun prosimy zapoznać się z informacjami i instrukcjami umieszczonymi przed każdym z pomieszczeń. Personel chętnie udzieli Państwu dodatkowych informacji.
 9. Korzystając z sauny należy posiadać dwa ręczniki – jeden do owinięcia ciała, natomiast drugi pod stopy. Z sauny korzystamy w samym ręczniku tak, aby ciało nie stykało się z powierzchnią drewnianą
 10. W Strefie Relaksu i Saun obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów w szczególności alkoholowych z wyjątkiem wody mineralnej.
 11. Strefa relaksu przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ale tylko powyżej 16 roku życia i pod opieką osób dorosłych.
 12. Z kąpieli w saunach mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Z kąpieli saunowych nie powinny korzystać osoby pod wpływem alkoholu oraz z: podwyższoną temperaturą ciała, zakaźnymi chorobami skóry, infekcjami wirusowymi (np. grypą) lub bakteryjnymi, ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych (choroby serca, naczyń krwionośnych, nadciśnieniem tętniczym, w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze, stanami zawałowymi), gruźlicą, nowotworami, epilepsją, ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, kobiety ciężarne, małe dzieci, kobiety w okresie menstruacji.
 13. Osoba, która zanieczyści wodę może zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej za czyszczenie i wymianę wody.
 14. Wchodząc do saun odwiedzający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy kąpieli.
 15. Z kąpieli w wannach z hydromasażem mogą korzystać jedynie osoby zdrowe.
 16. Wchodząc do wanny z hydromasażem odwiedzający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy kąpieli.

V. KORZYSTANIE ZE STREFY FITNESS & SIŁOWNIA

 1. Klienci korzystający z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
 2. Ćwiczący powinien używać sprzętu zgodnie z instrukcją personelu i informacjami umieszczonymi przy poszczególnych stanowiskach.
 3. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy nosić zamienne, sportowe obuwie z amortyzowaną, grubą i czystą podeszwą, oraz strój sportowy. Osoby bez zmienionego obuwia będą wypraszane z sali bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 4. Klient ma obowiązek posiadać ze sobą osobisty ręcznik, w celu położenia go na przyrządach
  do ćwiczeń na siłowni lub matach na zajęciach fitness.
 5. Na strefie cardio Klient powinien zdezynfekować sprzęt, na którym ćwiczył.
 6. W przypadku zauważenia usterki sprzętu Ćwiczący powinien zgłosić niezwłocznie fakt obsłudze lub pracownikowi Recepcji.
 7. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 8. Po zakończonym ćwiczeniu prosimy odłożyć sprzęt na miejsce.
 9. W przypadku nie odwołania rezerwacji treningu personalnego min. 12 godzin przed terminem realizacji, trening będzie uznawany za odbyty.
 10. Wszyscy klubowicze zainteresowani uczestnictwem na zajęciach zobowiązani są do wcześniejszych zapisów na wybrane przez siebie zajęcia.
 11. W przypadku niemożności uczestnictwa w zarezerwowanych przez siebie zajęciach należy odwołać rezerwację najpóźniej 4 godziny przed zajęciami.
 12. W przypadku osób posiadających karnet na zajęcia “Fitness open” trzykrotne nie odwołanie rezerwacji przed zajęciami skutkuje zawieszeniem karnetu na okres 14 dni.
 13. Minimalna liczba uczestników na zajęciach to 5 osób.
 14. W przypadku braku zapisów lub nie osiągnięcia minimalnej liczby uczestników zajęcia nie odbywają się – o którym to fakcie klub informuje zapisanych.
 15. Ustala się maksymalną liczbę ćwiczących odrębnie dla każdego typu zajęć.
 16. Osoby zapisane na zajęcia mają pierwszeństwo w ich uczestnictwie przed osobami nie zapisanymi.
 17. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zapisanych uczestników na poszczególne typy zajęć – tworzy się listę rezerwową. W przypadku odwołania przez zapisanego uczestnika zarezerwowanego miejsca, uczestnik z listy rezerwowej pierwszy w kolejności wchodzi na jego miejsce – o czym odpowiednio wcześniej jest informowany.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć grupowych fitness.
 19. Osoby, posiadające karnet poranny (7:00-16:00) po przekroczeniu ustalonych godzin w karnecie zobowiązane będą do uiszczenia opłaty za jednorazowe wejście na siłownie.
 20. Klient posiadający karnet siłownia, fitness, comfort, vip może zawiesić korzystanie z usług strefy fitness & siłownia na następujące ilości dni w zależności od karnetu : 1- miesięczny na
  7 dni, 3 – miesięczny na 14 dni, 6 – miesięczny na 28 dni. Zawieszenie może być dokonywane na kolejno 7, 14, 21, 28 dni i nigdy nie jest dokonywane wstecz. Członkostwo zostaje wtedy wydłużone o czas zawieszenia jednak termin opłacenia raty nie ulega zmianie.
 21. Karnet „Comfort” upoważnia do korzystania z siłowni oraz zajęć grupowych bez ograniczeń oraz do korzystania ze Strefy Relaksu i Saun maksymalnie 8 wejść w miesiącu. Niewykorzystane wejścia na Strefę Relaksu i Saun nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 22. Karnet VIP upoważnia do jednorazowego wejścia na Strefę Relaksu i Saun w miesiącu. Nie wykorzystane wejście nie przechodzi na kolejny miesiąc.
 23. Klient decydujący się na płatność ratalną w karnecie 6 miesięcznym opłaca pierwszy i ostatni miesiąc czasu trwania karnetu. W przypadku zerwania umowy ostatnia rata nie podlega zwrotowi.
 24. Klient decydujący się na płatność ratalną w karnecie 3 miesięcznym, płaci trzy równe raty w przypadku zerwania umowy zobowiązany jest do uregulowania kwoty rabatu jaką otrzymał.

VI.KORZYSTANIE ZE STREFY ZABIEGOWEJ

 1. W Strefie Fitness Spa & Wellness wykonywane są zabiegi oraz masaże o charakterze relaksacyjnym i kosmetycznym.
 2. Przeciwwskazania do zabiegów: menstruacja ( z wyłączeniem zabiegów na twarz), zmiany skórne (rozsiane i ropne), nowotwory (onkologiczny masaż limfatyczny), krwawienia, krwotoki lub możliwość ich wystąpienia, hemofilia, skaza naczyniowa, nadciśnienie, miażdżyca, wszelkie stany zapalne, choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym
  i pasożytniczym.
 3. Zabiegi dla kobiet ciężarnych wykonywane są po okazaniu zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań do zabiegów w II trymestrze ciąży.
 4. Nie zalecamy spożywania obfitych posiłków bezpośrednio przed masażami i zabiegami na ciało.
 5. Prosimy o przybycie 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu. Jest to czas na przebranie się
  i konsultację z terapeutą.
 6. Przed wykonaniem zabiegów przeprowadzana jest konsultacja, który ma na celu zidentyfikowanie ewentualnych przeciwwskazań oraz zarekomendowanie optymalnego zabiegu do stanu zdrowia i potrzeb klienta.
 7. W przypadku niestosownego zachowania podczas zabiegów terapeuta ma prawo do przerwania zabiegu. Zabieg uznany zostanie za zrealizowany.
 8. W przypadku rezygnacji z zabiegu, prosimy o anulowanie rezerwacji z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Anulacja w późniejszym terminie lub jej brak skutkuje obciążeniem pełną ceną zabiegu.
 9. Niewykorzystanie zaplanowanego zabiegu w ramach pakietu, karnetu lub voucheru
  nie wiąże się z rabatem ani zwrotem płatności.
 10. Pakiety zabiegowe oraz vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
 11. Istnieje możliwość wydłużenia vouchera o 2 tygodnie jeśli Klient zgłosi potrzebę przed końcem daty ważności.